I oktober 2021 besökte styrelsen för Petra Lundbergs stiftelse Ottenby fågelstation på Ölands södra udde. Styrelsen hade bjudits in av fågelstationen, som tillhör fågelskydds- och fågelskådarorganisationen BirdLife Sverige. Fågelskådning är ju en aktivitet som numera blivit ett stort fritidsintresse för både män och kvinnor, men det handlar inte bara om en hobby.

Vid Ottenby pågår ringmärkning av framförallt flyttfåglar, en verksamhet som är viktig för att dels öka vår kunskap om fåglarnas flyttvägar och flyttmönster, och också som en del i den generella svenska miljöövervakningen. Här handlar det om artskyddsarbete som är en viktig del av natur- och miljöarbetet nationellt och internationellt. Fågelstationen samarbetar med flera olika universitet och högskolor, vilket innebär att även mer avancerad forskning kan utföras på stationen.

Ett exempel är olika studier av vilka sinnen som är involverade i fåglarnas val av flyttväg, och ett annat handlar om att kartlägga varifrån flyttande fåglar kommer i samband med att man noterat kraftiga ökningar eller minskningar av en viss art. Ibland kan det då vara aktuellt att iaktta eller provta en infångad fågel under ett par dagar, och då måste man naturligtvis ha lokaler och utrustning som är godkända för detta.

Ottenby fågelstation ansökte därför hos Petra Lundbergs stiftelse om att få bidrag till att iordningsställa ett rum i fågelstationens hus för detta ändamål, vilket beviljades. I samband med studiebesöket fick stiftelsens styrelse inte bara se det nu färdigställda fågelrummet, utan fick även se hur fågelfångst, ringmärkning och frisläppande går till, och fick information om på vilka sätt verksamheten vid fågelstationen är viktig för både fågelforskning och fågelskydd. Mer om verksamheten kan läsas här: https://www.ottenby.se/

Ung sparvhök, en av tusentals fåglar som ringmärks vid Ottenby Fågelstation varje år.